/* Aid 3601 Added 1268164633 */ Årsberetning 2010

 

Årsberetning For Grøtåshaugen Hytteeierforening 2010 

 

Det har vært stor aktivitet i foreningen det siste året. Av arbeid som særlig har vært prioritert det siste året kan særlig nevnes arbeid med oppdatering av medlemslister og kontingentinnbetalinger,  samt utredningsarbeid knyttet til spørsmålet om eventuell brøyting på vinterstid inn til hyttene.

Styret:

Det har vært noen endringer i styret i forningen i løpet av det siste året. Knut Myklebust (kasserer)sa fra seg sitt verv i fjor høst. Hans etterfølger i styret er Bent Larsen, tidligere vararepresentant.  Inger Klevstrand gikk ut av styret i februar 2010. Det er ennå ikke valgt etterfølger for Inger. Styrets sammensetning og funksjon er dermed per. mars 2010:

Eirik Løkke, leder, Ingunn Seljehammer (sekretær), Håvard Kvernerud (styremedlem), Bent Larsen (styremedlem). Kassererfunksjonen deles per i dag mellom Eirik Løkke og Ingunn Seljehammer.

Medlemslister og kontingentinnbetalinger:

Her er det nedlagt et stort detektivarbeid. Så langt vi kjenner til er medlemslista nå helt oppdatert, dvs. at alle eierskifter som er skjedd i den senere tid er registrert og det er kjent hvem av medlemmene våre som skal betale helt og halvt medlemsskap. Styret er også kjent med at enkelte som kun har tomter betaler kontingent og at enkelte utenfor området betaler en ”støttekontingent”, noe vi setter pris på. Vi har nå registrert 90 betalende medlemmer, hvorav 68 betaler for helt medlemsskap (vei og vann), 28 betaler for halvt medlemsskap(kun vei) og 2 hytteeiere har tomt/betaler en støttekontingent.

Veiutbedring:

Det ble i løpet av fjoråret utbedret vei i øvre del av feltet. Med dette er veiene i hele området grøftet og utbedret. På grunn av manglende likviditet fikk vi utsettelse på betalingen for oppdraget. De samlede kostnadene for hele arbeidet ble 111020 kr.

Løypekjøring og brøyting:

Vi har per i dag avtaler om brøyting av vei inn til parkering, samt kjøring av preppemaskin i tilførselsveiene på Grøtåsen. Dette har fungert godt.

Inneværende år har vi i Grøtåsen Hytteeierforening bidratt med 25 000 kr, dvs. drøyt 250 kr per medlem til løypeprepparering. Disse pengene går til Nordseter Vel som har ansvaret for løypedriften på Nordseter. Vi er til sammen 6 hytteforeningen på Nordseter som alle bidrar på samme måte, ved siden av at Lillehammer kommune og de næringsdrivende på Nordseter gir sine bidrag til løypepreparering i området. Samlede bidrag utgjør omtrent 450 000 kr., som dekker kostnadene for leie av maskin, samt kjøring av løyper. For neste år vil vårt bidrag være 250 kr. per hytte, for 90 hytter, dvs. samlet 22 500 kr, altså noe lavere enn i år.

Vi har en fast avtale med Erik Lindstad om brøyting til parkeringsplassen. Her betaler vi i år 36250 kr. Dette beløpet indeksreguleres atter avtale. Fra i år har vi også vært med på å betale på andel av brøyting fra Nordseterveien og inn til ytre bom, sammen med Nordseter Sportell og Trondsmyra Hyttefelt. Her bidrar vi med 3000 kr. Det er også Erik Lindstad som brøyter dette partiet.

Dugnad:

Det ble avholdt dugnad i juni 2010. Det ble da fylt på grus på parkeringsplassen og veien ut mot ytre bom. Oppmøtet var på omkring 15 - 20 personer. Enkelte medlemmer som ikke hadde anledning til å møte (2- 3stk) har meldt tilbake til styret at de har gjort en innsats på veien i ettertid. 2 personer har også bidratt med 300 kr hver som et frivillig dugnadsbidrag.

Vannpumper:

 Det er en kjent sak at vannanlegget jobber over anbefalt kapasitet, og styret satte derfor av 60000 kr til utbedring av anlegget i fjor. Men på grunn av svak økonomi  har vi ikke ennå hatt mulighet til å igangsette utbedringsarbeid. De avsatte midlene videreføres dermed til neste budsjettår, og vi håper å få satt opp tilleggspumpe og dessuten gjøre nødvendige reparasjoner  i løpet av sommeren 2010.

Det har vært en kald vinter så langt, og vannposter, særlig øverst i anlegget har tidvis vært frosset. For tiden (uke 9) er vannpumpe øverst i anlegget ødelagt og trenger reparasjon. Dette vil bli prioritert, fordi pumpa ellers ikke kan stenges, uten at pumpa slås av.

Veikomiteen:

Komiteen, som består av Jan Erik Aamillom (leder), Kristian Dal og Arne Krogseter, har gjort et grundig utredningsarbeid gjennom året. Det er søkt om bruksendring for veien hos Lillehammer kommune og det er innhentet anbud på kulvertløsning og anleggsarbeid knyttet til å lage helårsvei. I tillegg til prosjekteringsarbeidet er det også innhentet prisestimat på brøyting av veien. Informasjon om dette og andre detaljer omkring prosjektet er tilsendt samtlige medlemmer, og med dette også et fullmaktsskjema for forhåndsstemmegiving ved årsmøtet 2010. Saken er meldt til årsmøtet for behandling og avstemning. For øvrig vises det til den utsendte informasjonen, samt foreningens nettside for oppdatert informasjon om veikomiteens arbeid.

Andre aktiviteter:

Styret har laget et skjema for refusjon av reelle reisekostnader knyttet til aktiviteter (styremøter osv.) for foreningen. Utgangspunktet for dette er at det synes rimelig at reisekostnader dekkes inn for dette frivillige foreningsarbeidet. Saken er meldt til årsmøtet for behandling og avstemning.

Reparasjon av ytre bom. Den ytre bommen har vært ødelagt gjennom flere år (siden 2003). Styret ønsker å få denne i orden igjen, og avsetter 10000kr til dette formålet.

Informasjonsskilt. Styret ønsker å sette opp et hyggelig informasjonsskilt som ønsker velkommen til Grøtåsen og samtidig informerer om parkeringsregler osv. Det settes av 10000 kr på budsjettet til dette.

 

Foreningens økonomi:

Vi hadde med oss et driftsunderskudd fra i fjor som har blitt dekket opp i år med økning i årskontingent. Kontingent har dette året vært 3350 kr for hele medlemmer (vei + vann) og 1000 kr for halvt medlemsskap (kun vei). Forholdet mellom hel og halv kontingent er svært stor og vil bli foreslått harmonisert i forhold til reelle kostnader ved årets årsmøte. Med dette er foreningens økonomi god, vi her en sunn likviditet og midler til å dekke inn uforutsette kostnader. (ca. 130 000 kr – 60 000 kr avsatt til vannanlegget= 70 000 kr i frie midler).

Grøtåsen Hytteeierforening på nett:

Vi har fått ny nettadresse siden i fjor.  Adressen til Grøtåsen Hytteeierforening er: www.hyttene.gratisnettside.no. Her finnes informasjon om styret, styremøter og styrereferater, samt informasjon om aktuelle saker som berører medlemmene i Grøtåsen Hytteeierforening. Vi prøver å holde nettsiden best mulig oppdatert. Styret tar gjerne imot innspill i forhold til nettsiden.

Registrering i Brønnøysundregisteret:

Foreningen har inne søknad til registrering i frivillighetsregistret per 1.3.2010.

 

Styret v/Eirik Løkke

  

Lommedalen 05. Mars 2010

Styreleder


/* Aid 3605 Added 1268173074 */ Lillehammer kommune, saksfremlegg, 05.03.2010

Lillehammer kommune

Saksframlegg

Saksb: Anders Breili Arkiv: HRENR 36 09/231-7 Dato:26.02.2010

REGULERINGSENDRING REGULERINGSPLAN NORDSETER /HYTTEOMRÅDE 6 - GRØTÅSHAUGEN

Vedlegg:1. Oversiktskart2. Kart med foreslåtte endringer, datert 25.01.103. Søknad datert 27.01.20104. Tegning: Kulvert for kryssing av skiløype5. Eksisterende plankart med bestemmelser for ”hytteområde 6”

Sammendrag:Grøtåshaugen Hytteeierforening søker om å endre gjeldende reguleringsplan for Grøtåsenved Nordseter. Det er ønske om å legge til rette for brøyting av veger i hytteområdet. Detteinnebærer endring av reguleringsbestemmelse som ikke tillater brøyting, at det må etableresen kulvert for kryssing av skiløype, justering av en skiløype og vegtrasé, og etablering av envegforbindelse som binder sammen to eksisterende veger i hytteområdet.Tjenesteområdeleder anbefaler at forslaget til endring legges ut til offentlig ettersyn.

Bakgrunn:I søknad datert 27.01.2010 søker Grøtåshaugen hytteeierforening om å endre gjeldendereguleringsplan. Gjeldende reguleringsplan er fra 1976 og tillater ikke at veger brøytes.Oppstart av planprosessen ble annonsert i GD 8. juni 2009, og melding ble sendt tiloffentlige myndigheter og organisasjoner.

Fakta:Grøtåshaugen hytteeierforening foreslår å bygge en kulvert for kryssing av skiløype ogjustere veg og skiløype i forbindelse med kryssingen. I tillegg ønsker man å bygge envegforbindelse på 100 meter som binder sammen to eksisterende veger i hytteområdet.SøknadenHytteeierforeningen oppgir følgende grunner for søknaden:- Mange av hytteeierne er over 60 år og til dels eldre. For mange betyr mangel påbrøyting sterkt begrenset bruk av hyttene vinterstid. Flere i 60-års alderen har solgthyttene sine angitt mangel på tilgjengelighet om vinteren som en årsak til salget.- Brøyting vil gi økt bekvemmelighet. Man slipper omlasting fra bil til snøscooter ellertunge turer med oppakning opp til hytta. Yngre med små barn kan kjøre helt frem ogslippe å laste om barna i pulk.- Yngre hytteeiere anser tilgjengelighet som en selvfølgelighet i 2010.- Området blir tilgjengelig for sykebil og brannbil når utrykning er nødvendig for åredde liv og eiendom.Det er ikke full enighet innad i Grøtåshaugen Hytteeierforening, men 2 årsmøter har medflertall besluttet å søke om brøyting.PlangrunnlagetDet aktuelle området er kalt ”Reguleringsplan for hytteområde 6 i Fåberg Vestfjell,Grøtåshaugen” og omfatter en del av reguleringsplan for Nordseter. Planen er godkjent avLillehammer kommunestyre 04.06.1976.HyttefeltetOmrådet er dominert av granskog. Det er flere grunneiere i området og hyttene harpunktfester. Hyttene er oppført hovedsakelig på 1970 og 1980-tallet. I tillegg til bebygdepunktfester er det fortsatt flere punktfester som ikke er bebygd.I dette hytteområdet er det ikke tillatt med innlagt vann og avløpsløsninger.AtkomstHytteområdet har i dag vegforbindelse om sommeren. Det er to atkomstveger inn i områdetfra øst. Den nedre forbindelsen er mest brukt som atkomst om vinteren og harparkeringsplass ved inngangen til hytteområdet. Eventuell brøyting av veger i området vilomfatte så å si alt vegnett innenfor felt 6. Imidlertid er det en vegstrekning (kalt”Brattbakken”) som det er opplyst at det ikke er ønskelig å brøyte med bakgrunn i at dennekan bli brukt til aking og av skiløpere som benytter vegene i området. Forbindelsen oppfattessom uoversiktlig og det er risiko for at det kan oppstå kollisjoner mellom biler ogakende/skiløpere i dette området. Det er i stedet foreslått å etablere en ny vegforbindelselenger vest i hyttefeltet slik at hele hytteområdet likevel blir tilgjengelig med bil.Friluftsliv og skiløyperGjennom deler av området krysser ei skiløype. Skiløypa går fra sentrale deler av Nordseterog fortsetter nedover mot Gropmarka. Brøyting av vegen inn i hytteområdet innebærerkryssing av skiløypa. Det legges opp til at det etableres en kulvert for skiløypa under vegen. Itillegg må trasèen for skiløypa justeres noe på begge sider av kulverten.Selve hytteområdet har begrenset verdi som friluftsområde for andre enn hytteeierne.

Merknader

Etter kunngjøring om iverksetting av arbeid med planendring kom det flere merknader tilforslaget:

Fylkesmannen i Oppland, brev datert 28.07.09: Fylkesmannen viser til at Nordseter ervurdert som et regionalt viktig friluftsområde, og har et løypenett som gjør Lillehammerattraktivt som vintersportsregion. Vinterstenging av veger har stor betydning for opplevelsenav ro og stillhet. Brøyting av vegene vil gi økt motorisert ferdsel og kan være konfliktfylt iforhold til friluftsinteressene. Kryssing av skiløype krever omlegging av løypetraseen og vilkunne medføre uheldige terrenginngrep. Ut fra de sterke fritluftsinteressene i området, vilFylkesmannen ikke anbefale at det åpnes for brøyting og motorisert ferdsel på vegen ihytteområdet vinterstid. Fylkesmannen er betenkt over presedensfaren ved en evt. åpning forvinterbrøyting i området, og forutsetter at konsekvensene av en evt. planendring blirdokumentert i den videre prosessen. Fylkesmannen tar forbehold om innsigelse dersomendringer anses å være i strid med viktige regionale friluftsinteresser. Det gjøresoppmerksom på at evt. endring av reguleringsbestemmelsene må hjemles i ny plan- ogbygningslov.

Lillehammer og Omland Turistforening (LOT), brev datert 10.07.09: LOT advarer motat Nordseters særpreg ødelegges av snøbrøyting i hytteområdene. LOT frykter forsmitteeffekten om reguleringsbestemmelsene endres, og fraråder at det tillates snøbrøyting påvegene i det nevnte området.

Nordseter Utvikling BA, brev datert 06.07.09: Nordseter Utvikling er i prinsippet i mot atdet gjøres endringer i reguleringsbestemmelsene i allerede etablerte hytteområder påNordseter, slik at snøbrøyting kan utføres på disse vegene i fremtiden. Nordseter Utvikling erredd for smitteeffekten i forhold til andre områder på Nordseter som på sikt vil stykke oppnaturlig ferdsel på ski, og forringe det fine miljøet på Nordseter i vinterhalvåret.

Nordseter Vel, brev datert 07.07.09: Nordseter Vel påpeker at Nordseters særpreg og unikeløypenett må bevares og videreutvikles. Det vises til at Nordseter Vel i samarbeid medkommunen, Nordseter Utvikling og Lillehammer og Omland Turistforening har tatt initiativtil å utarbeide en generalplan for stier og løyper på Nordseter. Nordseter Vel ønsker ikkebrøytede veger på Nordseter utover dagens omfang, og er i prinsippet i mot at det gjøresendringer i reguleringsbestemmelsene i allerede etablerte hytteområder på Nordseter, slik atsnøbrøyting kan utføres på disse vegene i fremtiden.

Vurdering:Administrasjonen oppfatter det slik at hytteeierforeningen har forsøkt å ta hensyn til innspillsom kom i forbindelse med kunngjøringen om planoppstart i juni 2009. Det er lagt vekt på åfinne en løsning som ivaretar hensynet til skiløypeforbindelsen gjennom området.Hytteeierforeningen oppgir også å ha gått i dialog med Nordseter Utvikling, berørtegrunneiere og maskinentrepenører.Det er lagt vekt på at brøyting av veger i hytteområder kan innebære risiko for kollisjonermellom biler og skiløpere eller akende. Hytteeierforeningen oppgir derfor at de ikke ønsker åbrøyte en vegforbindelse (”Brattbakken”) som kan være særlig utsatt for ulykker. Ut fra detteinnebærer forslaget til planendring at det anlegges en ny vegforbindelse slik at man ikkebehøver å brøyte den mest utsatte vegforbindelsen.Selv om hytteeierforeningen har forsøkt å løse direkte praktiske problemer i forbindelse medkryssing av skiløype og unngå brøyting av en vegforbindelse, er det imidlertid en delmerknader i forbindelse med varsel om planoppstart som er mer prinsipielle og dreier seg ombekymring for at brøyting vil ødelegge Nordseters særpreg, at brøyting kan ha en smitteeffekti forhold til andre områder på Nordseter og at brøyting er konfliktfylt i forhold til ferdsel påski.Blant hytteeierne i området er det også uenighet omkring det er ønskelig med vinterbrøyting,men administrasjonen legger til grunn at hytteeierforeningen har lagt vekt på at det er flertallblant medlemmene om å søke om en planendring som innebærer brøyting. Dersom sakensendes på offentlig ettersyn vil det bli gitt anledning for de berørte hytteeierne å komme medinnspill direkte til kommunen.Innkomne merknader ved varsel om planoppstart påpeker at en eventuell tillatelse til brøytingi Grøtåshaugen vil kunne ha en smitteeffekt i forhold til andre områder på Nordseter.Administrasjonen vurderer det imidlertid slik at det allerede foregår en omfattende brøytingav veger i hytteområdene på Nordseter, og at Grøtåshaugen er det siste større området somikke har vinterbrøyting. Administrasjonen oppfatter derfor ”smitteeffekten” som begrenset,da det i dage knapt gjenstår større områder som ikke brøytes i og omkring sentrale deler avNordseter. Dersom det åpnes for brøyting i det aktuelle området i Grøtåshaugen, vil det baregjenstå enkelte mindre områder omkring sentrale deler av Nordseter som ikke harvinterbrøyting.Administrasjonen er av den oppfatning at ønsket om brøyting i Grøtåshaugen ikke eroverførbar i forhold til ønsker om brøyting av veger i Statsalmenningen innover i FåbergØstfjell, da det innover fjellet er store arealer som vil kunne bli berørt, og områdene harmange brukerinteresser og verdier for vilt og friluftsliv i en betydelig større målestokk enn iGrøtåshaugen.En del av merknadene i forbindelse med varsel om planoppstart berører verdispørsmålomkring ”Nordseters særpreg” og det at det fortsatt bør finnes hytteområder utenvinterbrøyting. Det synes å være knyttet mye følelser til endringer som berører et større,tradisjonelt hyttefelt, og administrasjonen oppfatter det slik at det internt ihytteeierforeningen er betydelig uenighet om brøyting er ønskelig.Ut over foreslåtte endringer på plankartet må bestemmelse § 9 endres slik at den tillaterbrøyting av veger i hytteområdet. Administrasjonen foreslår at dersom det blir aktuelt å åpnefor vinterbrøyting må bestemmelse § 9 endres til følgende: ”I samsvar med kart datert25.01.10 tillates interne veger i området brøytet om vinteren. Det skal opparbeides planfrikryssing av skiløype før brøyting tillates igangsatt.”

Konklusjon:Administrasjonen konkluderer med at spørsmålet om brøyting i Grøtåshaugen i stor grad eret spørsmål om hvilke utvikling og endringer man ønsker i et eksisterende hytteområde. Deter i forbindelse med oppstart av arbeidet med planendringen blitt uttrykt en delmotforestillinger fra flere høringsinstanser, men disse er fremsatt før det forelå et konkretforslag til hvordan en vinterbrøyting skal gjennomføres.Tjenesteområdeleder anbefaler at forslaget til endring av reguleringsplan for ”Fåberg Østfjellhytteområde 6”, i Grøtåshaugen, legges ut til offentlig ettersyn. I samsvar med kart datert25.01.10 innebærer endringene brøyting av veger, etablering av vegforbindelse og justeringav skiløype- og vegtrase. Bestemmelse § 9 endres til følgende: ”I samsvar med kart datert25.01.10 tillates interne veger i området brøytet om vinteren. Det skal opparbeides planfrikryssing av skiløype før brøyting tillates igangsatt.”

Tjenesteområdeleder legger saken fram med slikt forslag til

V E D T A K :Forslaget til endring av reguleringsplan for ”Fåberg Østfjell hytteområde 6”, i Grøtåshaugen,kart datert 25.01.10, legges ut til offentlig ettersyn.Lillehammer, 26.02.10Bjørn Kristian Sveen Anders Breili

Tjenesteområdeleder Saksbehandler


/* Aid 4089 Added 1275115584 */ Styremøte 19.mai 2010  

 

 


Styremøte 19.mai 2010 Referat Tilstede: Erik Løkke, Leif Andersen, Håvard Kvernerud og Ingunn Seljehammer. Konstituering. Ingunn: Kasserer og sekretær. Eirik: Leder Leif: Ansvar for bom og vei Håvard: Ansvar for vann. Dugnad: Aamillom kontaktes for å tegne kart over hvor vannpostene befinner seg.. Jørstad kontaktes for å møte og gå igjennom vannpostene/pumpehus lørdag 19 juni. I tillegg må vi lese av vannmåler. Eirik bestiller grus til dugnadsdagen. Spør samtidig om oljegrus/lut. Levere grus en uke før dugnaden. Ingunn legger ut på nettsidene at medlemmer kan fylle igjen hull i veien når det passer dem. Ta med trillebår, spade, rive. Ytre bom: Vi diskuterer om den indre bommen trengs. Den ytre skal settes opp. Leif innhenter priser. Vi beslutter samme låsekasse og systemnøkkel på begge bommene. Systemnøkkel til alle vannpostene også Jørstad kontaktes for å utbedre den øvre vannposten og får nøkkel til bommen av Håvard. Skal veien strøes? Hvem kan man ringe? Vi ønsker å kunne ringe ved behov. Leif ringer Mesta. Eirik ringer Trondsmyra Hytteforening og sjekker også opp ang sandkasser. Årskontigent: Ingunn sender ut melding om innbetaling av årskontigent. Revisjon: Eirik sender kopi av fremskaffede kvitteringer til Gaaseby, få skriftlig tilbake at fjordårets regnskapsbilag er godkjent. EVT: Ingunn referer til prat med rettsvesenet. Ingen plikter å være medlem, men man har rett til medlemsskap. Bruker man vei eller vann plikter man i følge norsk lov å være med å betale. Ansvarsfrihet gjelder kun økonomi for året som er gått.
/* Aid 4399 Added 1282481005 */ 19. august Vannposter

Det har i perioder vært problemer med vannpumpa nå i sommer. Pumpa har ikke latt seg starte og dette har ført til at kun vannposter fra nedre del av Midtre Grøtåsvei og nedover har kunnet levere vann. Rørlegger Jørstad har vært kontaktet og har nå avsatt tid til å hjelpe oss med dette.

Pumpa skal nå fungere normalt, og kunne levere vann som vanlig. Den øverste vannposten blir forhåpentligvis reparert neste uke.

Styret 


/* Aid 4399 Added 1282481005 */ 19. august Vannposter

Det har i perioder vært problemer med vannpumpa nå i sommer. Pumpa har ikke latt seg starte og dette har ført til at kun vannposter fra nedre del av Midtre Grøtåsvei og nedover har kunnet levere vann. Rørlegger Jørstad har vært kontaktet og har nå avsatt tid til å hjelpe oss med dette.

Pumpa skal nå fungere normalt, og kunne levere vann som vanlig. Den øverste vannposten blir forhåpentligvis reparert neste uke.

Styret 


/* Aid 4454 Added 1283064486 */ 29. august Vannposter

Vannpumpa virker dessverre heller ikke nå som den skal. Etter avtale forrige uke skulle vannpumpa nå være iorden og vannposten på toppen skulle være reparert. Dette er ennå ikke gjort. Styret vil evt. kontakte andre firmaer slik at vi snarest kan få gjort det nødvendige arbeidet som skal til for å få vannpostene til å fungere tilfredsstillende.

Det kan hentes vann fra vannpost i Midtre Grøtåsvei (med blå bøtte over), og nedenfor denne.

Styret 


/* Aid 4462 Added 1283103568 */ Styremøte 26.august

Innkalling til styremøte

Det innkalles til styremøte i Grøtåshaugen  Hytteeierforening

torsdag 26. august 2010   kl. 1800

Møtet avholdes hos Ingunn Seljehammer, Hvitstenveien 34, 1545 Hvitsten.

Saksliste:

Veisaker:

23.10            Dugnad 19. juni. - evaluering

Veien ble reparert. Grus ble levert fra Litra a/s. Det ble i tillegg foretatt befaring med Lars Sylliåsen hos Jørstad (angående vannposter)

24.10             Ytre bom – status for arbeidet

Vi har fått tilbud på informasjonstavle ved ytre bom (Ingunn). I tillegg jobber vi med å få reparert eksisterende bom, evt. få på plass ny bom ved ytre bom. Det ble på siste styremøte også diskutert behov for strøing/ sandkasser langs veien fra ytre bom.

Økonomi:

 25.10            Årskontingent - status

Status for innbetaling av årskontingent. Spørsmål om differensiering av satser for betaling etter henvendelse (G. Myklebust, forslag 1200 kr.), evt. andre saker som påvirker foreningens økonomi.

26.10             Revisjon

Revisjon, staus for arbeidet med revidering av årets regnskap (2009/2010).

Vannanlegget:

27.10             Vannpumpe og vannposter

Reparasjonsarbeider, utbedring av vannpumpe og vannposter. Status for arbeider for å forsterke pumpeanlegget.

28.10            Eventuelt

 Vi håper alle i styret har anledning til å møte.

Ta eventuelt kontakt med Eirik eller Ingunn.

 

På vegne av styret                 Lommedalen  8. august 2010

                  Eirik Løkke                                                      Ingunn Seljehammer

                  Eirik.loekke@ntg.no                                    Ingunnse@online.no

                  T: 90806336                                                      T: 90835762


/* Aid 4489 Added 1283516629 */ 3.september Vannposter

Kort statusrapport angående vannpostene foran helga.

Rørlegger har tidligere i uka skiftet trykkregulator i pumpa. Dette bør nå kunne sikre oss stabilt trykk (ca. 4-6 bar) levert fra pumpa, og dermed stabil vannforsyning fra vannpostene. Det skulle i tillegg jobbes med oppsett av den ødelagte pumpa på toppen av Øvre Grøtåsvei denne uka, samt vedlikeholdsarbeider på vannposter. Forhåpentligvis er noe av dette gjort. Vi har forsøkt å komme i kontakt med rørlegger som jobber der oppe nå idag, men har ikke lykkes med det. Men vi håper som sagt at anlegget nå er iorden.

Det kunne vært fint å få tilbakemelding fra noen av dere som er der oppe nå i helga (3. - 5. sept.) ift. hvordan anlegget fungerer nå, så send meg gjerne en e-post på eirik.loekke@ntg.no.

God helg.

Med hilsen

Eirik Løkke, på vegne av styret. 

 


/* Aid 4614 Added 1284666328 */ 16. september vannposter

Da er hjelpepumpe montert i Øvre grøtåsvei og vannpost øverst i feltet reparert.

Mer info følger.

 

Styret.


/* Aid 4798 Added 1286802959 */ 11. oktober 2010

Vannposter

Vannanlegget ska nå være i orden. Det er montert ny ekstrapumpe i Øvre Grøtåsvei (ved el- tavle) som skal sikre jevnt og godt trykk i hele systemet. Denne har vært i funksjon siden fredag 8. oktober. Det eneste som står igjen ang. dette nå er å få i orden drenering av øverste vannpost, noe som er nødvendig nå før frosten kommer. Dette blir gjort denne uka.

Skilt og ytre bom

Det er satt opp fint skilt ved den ytre bommen. Vi fikk kontakt med en hyggelig pensjonist som lagde et fint og rimelig treskilt til oss.

Den gamle bommen ved ytre bom er fjernet og ny bom blir satt opp i disse dager.

Vi kommer tilbake med mer info om nøkkel osv. 

Styret 

 


/* Aid 5160 Added 1292068993 */
Vi er uten vann på Grøtåshaugen Vannet på pumpene på Grøtåshaugen har frosset. Den ekstraordinære værsituasjonen med til dels sterk kulde og vind, kombinert med lite snø – og lite bruk i det siste, har gjort at det nå ikke er vann i noen av vannpostene. Rørlegger er kontaktet og han vil se på anlegget, og om mulig hjelpe oss. Men vi er nok kanskje avhengige av mye snø og mildvær utover for at anlegget skal tine opp igjen. Vi kan dermed ikke regne med at det er vann i pumpene i juleferien, slik værsituasjonen ser ut nå. Vi må derfor hente vann utenfra. Nærmeste sted er Nordseter Aktivitetssenter. De er kontaktet i dag (lørdag) angående dette, men svarte ikke. Men hvis vi ber om vann der kan vi jo benytte sjansen til også å støtte dem litt samtidig.. Pumpa i anlegget er stengt. Hvis noen ønsker å prøve om de får vann kan dere åpne pumpa og stenge igjen etterpå. Været har også ført til mye ”kjøving” i området, dvs. vann som renner utover i terrenget på grunn av frosne stikkrenner. Parkeringsplassen er av den grunn stedvis full av is. På grunn av lite snø meldes det om at veiene er kjørbare enda. Hvis situasjonen vedvarer vil vi be han som brøyter hos oss om å brøyte oppover, evt. også strø, i juleferien - så lenge vi er avhengige av å ta med oss vann utenfra. Følg med på nettsiden. Vi oppdaterer når vi har ny informasjon. Styret
/* Aid 5267 Added 1294563955 */
Informasjon om vannposter – status per 09.01.11 Vannpostene er fortsatt frosset. Det har vært gjort forsøk på å tine hovedvannledningen nede ved HV-leiren, samt de nederste postene uten at vi fikk noe vann. Selv om vi fikk tint opp ledningene i kummen nederst, ved innløpet til vårt vannanlegg på Grøtåsen (nede ved HV –leiren) er det altså ikke tegn til vann i noen vannposter. Systemet er nok frosset i innløpet - på et eller flere steder. Vi må håpe på mye snø og mildt vær utover, og vi vil evt. gjøre nye forsøk på å tine opp anlegget igjen om et par uker. Men det er vel trolig at vi i tillegg vil trenge profesjonell hjelp til å tine opp anlegget hvis vi skal kunne få vann denne vinteren. Dette må selvsagt vurderes opp mot kostnadene. I tillegg har vi undersøkt mulighetene for å brøyte så lenge situasjonen er som nå. Vi kan utvide gjeldende avtale om brøyting, men har blitt anbefalt å kontakte kommunen først for avklaring om dette. Dersom noen har erfaringer – eller synspunkter angående dette er det fint med tilbakemeldinger til oss i styret. For øvrig er det endelig flotte skiforhold på Nordseter nå. Styret
/* Aid Added */

/* Aid Added */

/* Aid Added */

/* Aid Added */